Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

Výhodný a rýchly servis centrálneho vykurovania presvedčil aj v mrazivej Kanade
11. Mar. 2016 | autor: Veolia Energia Slovensko, a. s.
Vykurovací kotol by mal fungovať približne 12 rokov. Pre udržanie životnosti kotla potrebujete primeranú a pravidelnú údržbu, ktorú dokáže zabezpečiť iba kvalifikovaný odborník. Ten kotolňu kontroluje podľa zákonných podmienok a v prípade signalizovania poruchy vie navodiť núdzový režim. Ak máte teda vlastné kúrenie, všetky servisné úkony si riešite sami. Výhody centrálneho vykurovania uvádza aj kanadský portál yellowpages.ca, podľa ktorého by sme vďaka centrálnemu kúreniu mali mať zdravší vzduch čí nižšie náklady na vykurovanie. *

V prípade, že sa vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodnú ponechať vykurovanie priestorov na centrálneho dodávateľa, odbremenia sa od náročných servisných preventívnych úkonov, za ktoré by si aj tak museli priplatiť. 

S prevádzkou domovej kotolne je spojené množstvo opatrení, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby domová kotolňa bola bezpečná a spoľahlivá:

vykonanie včasnej pravidelnej revízie komína,
zabezpečenie všetkých odborných prehliadok, revízií a skúšok kotla a protipožiarnych prehliadok
zabezpečenie obsluhy kotolne, ktorá musí mať potrebné osvedčenie,
splnenie všetkých oznamovacích povinností príslušným inštitúciám.

„Pri centrálnej dodávke tepla a teplej vody starosti s prevádzkou kotolne preberajú na seba dodávatelia. Dbajú o to, aby dodávka tepla bola bezpečná, bezporuchová a v súlade so všetkými predpismi. Prípadné ťažkosti či nebodaj pokuty sú na ich pleciach. Vybudovaním vlastnej kotolne sa ale vlastníci bytov a nebytových priestorov vzdávajú takýchto výhod a komfortu a musia počítať s povinnosťami, ktoré s bežnou prevádzkou kotolne súvisia,“ povedal Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla.

Okrem zložitej  prevádzky domovej kotolne aj samotné jej vybudovanie je časovo a finančne náročný proces. Po schválení rozhodnutia vybudovať vlastnú kotolňu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov je veľmi dôležité, v rámci prípravnej fázy vopred premyslieť, kde bude kotol umiestnený, aký typ kotla obstarať a pod. Preto veľkú pozornosť je potrebné venovať  vypracovaniu projektu.  

Domové kotolne sa zvyčajne inštalujú v pivničných priestoroch, na miestach, ktoré slúžili iným účelom. Pôvodne projekty budov neuvažovali, že raz v nich môžu byť umiestnené zariadenia s hrozbou, nebezpečenstvom výbuchu. Umiestňujú sa v priestoroch, ktoré stavebne nie sú v súlade s požiadavkami bezpečnosti (absentujú výbuchové steny, ktoré by usmernili výbuch a zabránili deštrukcii stavby nad priestorom kotolne). 

Z pohľadu bezpečnosti musí byť  kotolňa umiestnená tak, aby spĺňala všetky požiadavky dané zákonnými normami, technickými predpismi, odporúčaniami a pravidlami, nakoľko zariadenia na výrobu tepla sú „vyhradené technické zariadenia“, ktoré musia byť spoľahlivo stavebne a technicky zabezpečené.

Pri výbere kotla by sa mali zohľadniť viaceré faktory, ako napríklad tepelné straty bytového domu, veľkosť vykurovaného priestoru, koľko osôb v bytovom dome žije, či sa okrem tepla na vykurovanie bude teplo vyrábať aj na prípravu teplej vody. Kotol musí samozrejme spĺňať požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a spoľahlivosti. 

Ďalej nasleduje žiadosť o stavebné povolenie na vybudovanie vlastnej kotolne. K žiadosti je potrebné doložiť rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce. Keďže sa dom ide odpojiť od centrálneho rozvodu tepla, je povinnosť túto skutočnosť nahlásiť aj súčasnému dodávateľovi tepla a podľa Vyhlášky o odpájaní za odpojenie zaplatiť.

Aby kotol pracoval správne a bol aj spoľahlivý po celú dobu jeho používania je potrebné zveriť prevádzku kotolne zodpovednému, odborne vyškolenému človeku, ktorý pozná prevádzkové predpisy a je zodpovedný za ich dodržiavanie.

„Ak pri prevádzke vlastnej kotolne zanedbáme niektoré povinnosti, vystavujeme sa riziku zníženia životnosti kotolne, zvýšenia nákladov na teplo a v neposlednom rade aj ohrozenia bezpečnosti obyvateľov domu. Centrálni dodávatelia všetky tieto povinnosti preberajú na seba,“ uzavrel M. Obšivaný.

Vlastníci , ktorí neprevedú povinnosť vykonať zákonnú pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému zodpovedajú za jej splnenie spoločne a delia si tiež prípadné finančné náklady vrátane pokút. Aj to je dôvod, pre ktorý môže byť niekedy centrálne vykurovanie efektívnejšou a lepšou voľbou. 

*Článok na kanadskom portáli: 8 výhod centrálneho vykurovania http://www.yellowpages.ca/tips/8-advantages-of-a-central-air-conditioning-and-heating-system/

Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
1.5444 s.