Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

Najvýznamnejšie investície vo Veolia Energia v roku 2015
16. Feb. 2016 | autor: Veolia
Všetky investičné a rekonštrukčné zámery skupiny Veolia Energia vychádzajú z dlhodobého plánu a ich hlavným cieľom je nielen udržať kvalitu dodávok energií, ale ich aj neprestajne zlepšovať a tým i zvyšovať štandard odberateľských vzťahov s klientmi.


Investície vo Veolia Utilities za takmer 4 milióny eur
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., poskytuje komplexné energetické služby pre subjekty podnikajúce v priemyselnom parku v Žiari nad Hronom a je výrobcom tepla pre mesto. V tomto roku sa investície vo Veolia Utilities zamerali na výrobnú i distribučnú činnosť energetického hospodárstva v areáli priemyselného parku. Medzi nosné investície patrila predovšetkým optimalizačná rekonštrukcia primárneho zdroja energie – kotla K6 –, realizovaná v rámci letnej technologickej odstávky. Rekonštrukcia  by mala priniesť optimalizáciu splyňovacieho procesu drevnej štiepky a zlepšenie spoľahlivosti prevádzky na základe predchádzajúcich skúseností. Unikátnosť tejto technológie je práve v procese splyňovania, ktorým sa zabezpečuje maximálne využitie drevnej suroviny tvoriacej 100 percent palivovej základne. Táto technológia zaraďuje prevádzku Veolia Utilities medzi najprogresívnejšie, keďže účinnosť výrobného procesu dosahuje až 87 %.
Ďalšou investíciou v žiarskej Veolii bola rekonštrukcia turbogenerátora TG1, ktorý je ťažiskovým zdrojom pre výrobu elektrickej energie a dosahuje výkon 12 MW, ako aj turbogenerátora TG2 nevyhnutného pre potreby plnohodnotného záložného zdroja. 
S cieľom zabezpečiť presný monitoring produkovaných emisií sa realizovala aj inštalácia automatického monitorovacieho systému na sekundárny zdroj tepla – kotol K7. Systém zberu emisných dát prebieha prostredníctvom pravidelne kalibrovaných špeciálnych snímačov a vyhodnocovacích zariadení (tzv. emisný počítač). Namerané údaje sa potom kontinuálne monitorujú inšpekciou životného prostredia. 
Okrem týchto investičných akcií sa v priestoroch prevádzky teplárne v Žiari nad Hronom zrealizovali aj ďalšie nemenej významné investície.280-tisíc eur preinvestovaných v Poprade
V roku 2015 investovala Veolia Energia Poprad, a. s., do troch hlavných projektov. Jedným z nich bol teplovodný prepoj dvoch kotolní – pri bytovom dome Rysy a pri bytovom dome Odra na Šrobárovej ulici. Ďalším bola rekonštrukcia prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV) v kotolni pri bytovom dome Xenón. Tieto dva projekty zabezpečili zníženie spotreby zemného plynu približne o 5 %, ako aj zníženie spotreby tepla na ohrev TÚV. Tretím projektom bola výmena hlavného kotla v popradskej mestskej časti Matejovce. Existujúci predimenzovaný kotol sa vymenil za nový, s výkonom 400 kW. Táto investícia priniesla úsporu viac ako 4 % zemného plynu.  
Modernizácia v Bratislave za 1,8 mil. eur 
V mestskej časti Dúbravka Veolia Energia Slovensko, a. s. realizovala v roku 2015 realizovala ďalšiu etapu rekonštrukcie sekundárnych tepelných rozvodov pre ústredné vykurovanie (ÚK) a teplú úžitkovú vodu (TÚV), a to na zostávajúcej časti rozvodov na okruhu kotolne na Tranovského ulici v dĺžke 268 m. Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov prebiehala aj v Petržalke – na doposiaľ nerekonštruovanom 47-metrovom úseku na okruhu odovzdávacej stanice tepla (OST) na Očovskej ulici. Tieto investície prinesú minimalizáciu výpadkov v dodávkach tepla koncovým odberateľom a tým úsporu nákladov na opravy.
Významnou investíciou bolo pripojenie objektu plavárne na Jiráskovej ulici a vybudovanie kotolne a OST pre potreby prevádzkovania plavárne, kam smerovalo 180-tis. eur. V jedenástich OST na petržalských základných školách a šiestich OST na okruhu kotolne na Tematínskej ulici Veolia Energia investovala do prechodu z tlakovo závislého systému na tlakovo nezávislý, čím sa zefektívni príprava TÚV a ÚK. V Petržalke prebiehali aj práce na hydraulickom vyregulovaní TÚV na okruhu 38 OST. Tým sa dosiahne kvalitatívne lepšie prerozdelenie teplej vody medzi jednotlivé vetvy, objekty a stúpačky. 

Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
1.2792 s.